SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ (SERÇEV) YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ SERÇEV BURSU DUYURUSU

Derneğimiz, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.

Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.

Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

2020 - 2021 eğitim - öğretim döneminde, engelli 5 öğrenciye burs verilecek olup, üniversitenin ikamet adresinde okunması halinde üniversite burs tutarı 400.-TL, ikamet adresinin dışında okunması halinde ise 500.- TL olarak belirlenmiştir.


Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum ortaya çıkmadıkça SERÇEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.

SERÇEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alınmaktadır.

Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.

SERÇEV BURSİYERLİĞİ İÇİN ADAY OLMA ŞARTLARI;

1. Engelli raporuna, serebral palsi tanısı konulmuş olması gerekmektedir.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.

3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı. 4. 01.01.1995 Tarihinden önce doğmuş olmalıdır (25 yaşından önce üniversiteye girilmiş olması halinde üniversite eğitimi boyunca başarı şartlarını taşıdığı takdirde burs almaya hak kazanılacaktır)

5. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

6. SERÇEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)

7. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.

8.Bursa başvuracak olan adayların seçimi, başvurunun çok olması durumunda ekonomik duruma göre yapılacaktır. 9.Ailesinin veya kendisinin SERÇEV’e üye olması gerekmektedir.

ADAY OLAMAYACAKLAR;

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ;

Burs müracaatı, devam edilen öğretim kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu kanalıyla yapılmalıdır. Başvuru formu, SERÇEV’in web sitesinden (www.sercev.org), temin edilebilir. Formlar, 20 Ekim 2020 tarihine kadar eksiksiz ve doğru olarak, ekinde istenilen belgelerle birlikte doldurulmalıdır. (Ankara’dan başvuracak adaylar, evraklarını dernek merkezine de teslim edebilirler)

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER;

1. Yüksek öğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM`den alınabilir), kaydolunan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,

2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,

3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)

4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (eDevletten alınabilir),

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),

7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),

8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,

9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da olmadığına ilişkin belge (e-Devletten alınmalı),

10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığ ına dair belge (e-Devletten alınabilir),

11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,

12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,

13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),

14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),

15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,

16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,

17. Banka hesap cüzdanının fotokopisi.

SERÇEV Burs Başvuru formuna gitme için tıklayınız.